Menu

JEWELRY CARE

 

 • Keep your jewelry away from perfumes, lotions or sprays.
  ระวังอย่าให้เครื่องประดับถูกน้ำหอม ครีม โลชั่น หรือสเปร์

   

 • Jewelry should be stored away from natural sunlight and heat.
  เก็บให้พ้นแสงและรักษาไม่ให้อุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป

   

 • Jewelry should be stored in a jewelry box or plastic zip lock bag.
  ควรเก็บในถุงซิปล๊อคหรือกล่องที่มีฝาปิดมิดชิด และควรแยกเก็บเพื่อป้องกันการขูดขีดระหว่างการเก็บเครื่องประดับ

   

 • do not wear your jewelery whilst bathing , during sporting activities or when exposed to chemicals.
  ไม่ควรใส่เครื่องประดับเมื่อต้องอาบน้ำ เล่นกีฬา หรือเมื่อต้องสัมผัสกับของเหลวและสารเคมีต่างๆ

   

 

 • Used  Jewelry Polishing Cloths  to clean jewelry only Protective of scratches  from another fabric.
  ใช้ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องประดับเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีข่วนที่จะเกิดจากการเสียดสีของผ้าชนิดอื่น

   

 • Should be cleaned  by washing with water , dishwashing liquid and take a toothbrush  gentle scrub under and around any stone settings, or any spot where dirt. dry your jewelry with a soft cloth. Do not use warm water to clean or dryer heat because the heat reacts with  the surface and Stone Setting loose and fall out easy.
  หากเครื่องประดับมีความขุ่นหรือมีฝุ่นเกาะอยู่ตามพลอยหรือตัวเรือน ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิปกติผสมน้ำยาล้างจานเล็กน้อย (ห้ามใช้สบู่) จากนั้นใช้แปรงขนอ่อนปัดเบาๆ แล้วล้างน้ำสะอาด เช็ดแล้วผึ่งลมให้แห้งสนิท ก่อนการเก็บรักษา (ไม่ควรใช้น้ำร้อนในการทำความสะอาด หรือเป่าให้แห้งโดยลมร้อน เพราะความร้อนจะทำปฏิกิริยากับตัวเรือน และทำให้พลอยทั้งฝั่งหลวมและหลุดออกได้ง่าย)

   

 

Follow us for better updates

     Jueri
Jewelry

Everyday’s Charming Style